söndag 29 mars 2020

Stängt tills vidare

Barnbarnet Hedda och jag inväntar bättre tider.
Bilden är från tiden innan någon uppmanades till
social distansering. Foto: Moa 

Som jag tidigare har redogjort för – senast i mitt inlägg den 19 mars – är jag oändligt trött på hur schack.se har snyltat på denna blogg.

Jag har inget stämpelur men uppskattningsvis har jag ägnat omkring femtio timmar i veckan åt det dagliga arbetet med att uppdatera bloggen. Jag har alltså inte dragit in en enda krona på detta ideella arbete under de drygt tolv år som bloggen har funnits. Säkert kan var och en ana hur det känns att utsättas för det snyltande som schack.se har ägnat sig åt. Om de ansvariga där varit seriösa hade de självfallet länkat hit i stället för att uppträda under parollen: Hellre sno än länka!

Under årens lopp har jag fått en mängd uppmuntrande mejl och många, unga som gamla, har kommit fram och tackat för bloggen vid olika schackevenemang. Det har värmt, det har varit min starkaste drivkraft under alla år. Jag är mycket tacksam för det stödet. Men när de ansvariga för schack.se uppträder som de gjort understödda av Sveriges SF:s kommunikations- och säljkommitté så sänker det naturligtvis lusten att fortsätta med bloggen. Det borde vara deras uppgift att i stället uppmuntra initiativ av det här slaget, att se det som en tillgång för svenskt schack. Nu stänger jag den här bloggen tills vidare med förhoppningen att de förbundsansvariga tänker om och kommer fram till parollen: Hellre länka än sno!

Detta är funderingar som jag har haft på senare år och gett uttryck för här på bloggen, men självfallet påverkar också pandemin och dess följder i hög grad mitt beslut.

Den oumbärliga högerspalten kommer att uppdateras – jag kommer aldrig att sluta följa händelserna i schackvärlden – och arkivet längst ner i högerspalten är öppet dygnet runt för schackhistoriska utflykter.

lördag 28 mars 2020

VM-matchen vi gick miste om

VM-matchen mellan Boris Spasskij och Bobby Fischer i Reykjavik 1972.
Det kunde ha varit i Stockholm ... Foto: Isländska schackförbundet

Bo Teddy Ladberg engagerade sig hårt i att få VM-matchen 1972 mellan Boris Spasskij och Bobby Fischer till Sverige, men Sveriges Schackförbunds centralstyrelse var inte med på noterna. I ett brev till mig förklarade han att centralstyrelsen agerade som en samling kvastfeningar. Han berikade mitt ordförråd.

Bo Teddy var en av mina välgörare under de första åren med Schacknytt. Han välkomnande ett uppstudsigt alternativ till då förstockade TfS. I en intervju publicerad i Schacknytt 4/1972 – det var tidskriftens tredje årgång med bara ett par hundra prenumeranter – redogjorde han för turerna kring försöket att få VM-matchen till Stockholm. Den mest omskrivna VM-matchen genom tiderna kunde ha hamnat i Sverige med de möjligheter som det hade skapat. Här artikeln från Schacknytt:


Intervju med Bo Teddy Ladberg

I ett protokoll från ett sammanträde med Sveriges Schackförbunds centralstyrelse den 15 januari läser vi i § 23 intressanta saker, som – efter vad vi vet – inte har refererats vare sig i Tidskrift för Schack (trots att denna publikation ju är förbundets officiella organ) eller i något annat forum. Där står bland annat att vissa förberedelser gjorts i Stockholm för att få matchen Spasskij–Fischer till Sverige. Den drivande kraften bakom detta intressanta projekt har tydligen varit Bo Teddy Ladberg som ”utfört ett verkligt jättearbete med förberedelserna”, om man få tro protokollet. Vi ringde upp Bo Teddy Ladberg för att få höra lite närmare om vad som förevarit.

Det började, berättade Bo Teddy, med att jag ringde en stor företagsledare vars intresse för schack jag kände väl till, och frågade om han trodde att det var realistiskt att försöka få 150 000 kronor till projektet. Han tände direkt, och efter bara en vecka hade jag den begärda summan garanterad av två storföretag. Under tiden hade det sipprat ut rykten om att verkligt stora summor var i svang från andra håll av världen och jag blev tvungen att göra min kontaktman besviken: ”Det behövs minst det dubbla om vi ska kunna konkurrera.”

Jag hade förstås inga större förhoppningar i det läget, men det visade sig att intresset inom svenskt näringsliv var mycket stort för projektet, i synnerhet från sådana företag som hade handelsutbyte med Sovjet, varför den nya målsättningen en halv miljon svenska kronor (samma som det lilla Island offererat) tycktes ligga inom möjligheternas gräns. I detta skulle då ingå vissa subventioner från hotell (bl.a. hade Sheraton i Stockholm erbjudit sig att inkvartera Fischer gratis under de åtta veckorna), SAS och andra reseföretag, Svenska turisttrafikförbudet, Stockholms stad och regeringen (som Birger Öhman hade kontaktat). Det hela såg som sagt rätt lovande ut.

Nu inträffade emellertid det fatala att Euwe gick och tidigarelade offerttidens utgång från 1 februari till 1 januari, vilket ju är alldeles horribelt. Den skrivelse från Fide där detta egendomliga beslut tillkännagavs, hade dessutom genom olyckliga omständigheter inte uppmärksammats på schackförbundets kansli, varför vi i arbetsgruppen till yttermera visso arbetade en lång tid alldeles i onödan. Ja, sedan blev det ju också frågan om så stora pengar att vi nog hade fått det svårt att vara med i dansen, men alldeles omöjligt hade det nog inte varit.

Det står något i samma paragraf om att du också hade ”till centralstyrelsen översänt ett förslag till skrivelse att översändas till Fide, i vilken framfördes en del kritiska synpunkter på arrangemangen av världsmästerskapsmatchen”. Vill du kommentera den skrivelsen?

Ja, jag hade under förberedelsearbetet lagt märke till en del betänkliga tendenser i Fides handläggning av ärendet med VM-matchen, och jag ansåg att det var nödvändigt med reaktioner från de olika federationerna. Jag anade redan då att det hela skulle urarta till det spex som sedan också kom.

Nu blev tydligen den skrivelsen inte avsänd av centralstyrelsen.

Nej, och det beklagar jag djupt. Vi försummade där att gå i spetsen för en opinion inom Fide, som skulle kunnat stärka Fides auktoritet gentemot de orimliga anspråken från amerikanskt håll. För att inte tala om den goodwill som vi skulle ha åtnjutit vid det här laget i sovjetiska schackfederationen, som ju trots allt är den stora tunga auktoriteten inom internationellt schack. Det hade för vår del bland annat kunnat innebära att vi lättare skulle kunna få sovjetiska stormästare till svenska turneringar. Det kan till exempel ifrågasättas om inte Tals och Vasjukovs plötsliga uteblivande från Teesside-turneringen var en demonstration från Sovjets sida mot den bristande solidaritet som man möjligen kan tänkas ha märkt i västeuropeiskt schackliv inför VM-matchen.

Det står i den här innehållsrika paragrafen också att Cs beslöt att den skrivelse som du hade föreslagit ”skulle avsändas vid ett senare tillfälle efter det att reaktionen från de övriga medlemsländerna mot förfaringssättet kunde inregistreras”. Hur vill du kommentera denna formulering?

Ja, den är ju fullständigt häpnadsväckande. Här säger Cs rent ut att man är opportunistisk. I stället för att gå i spetsen för en internationell opinion, sticker man upp ett finger i luften för att känna varifrån vinden blåser. Det sker alltså i en federation som under flera år haft en landsman som president i Fide! Längre i självutplåning kan man ju inte gå.

Har du något emot att Schacknytt publicerar din skrivelse?

Nej, inte alls. Tvärtom är det nyttigt om det kan bli en offentlig debatt om vilken roll Sveriges Schackförbund kan och bör spela inom internationellt schack. Jag vill bara tillägga att mitt förslag till skrivelse naturligtvis inte var sakrosankt på något sätt. Cs hade full frihet att ändra, stryka och göra tillägg – vilket jag klargjorde för Birger Öhman (som personligen var för att skrivelsen skulle avsändas). Tydligen fann emellertid majoriteten inom Cs det enklast att bordlägga det hela, och nu är det naturligtvis för sent att skicka iväg den. I det här läget skulle vi – efter den sovjetiska schackfederationens hårda uttalande om Max Euwe och Fide – bara uppfattas som opportunistiska satelliter åt ryssarna, och det bör vi inte vara.

Till sist: det står också i denna § 23 att Cs beslöt att framföra ett tack till dig för ditt arbete med förberedelserna. Har man gjort det?

Nej, och det tycker jag inte är så viktigt. De viktiga hade varit att vi gjort vårt stämma hörd inom internationellt schack.


Claes Lindskog och Bo Teddy Ladberg i Rådhushallen i Malmö sommaren 1968
i samband med kandidatsemifinalmatchen mellan Boris Spasskij och Bent Larsen.
Foto: Calle Erlandsson

Förslag till skrivelse

Till Fides President
Professor Max Euwe

Sveriges Schackförbunds centralstyrelse, samlad till ordinarie styrelsemöte, vill göra följande uttalande angående arrangemangen av världsmästerskapet för män 1972.

Vi ställer oss mycket kritiska till hela det anbudsförfarande som föregått bestämmandet av platsen för tävlingen. Genom att den högst bjudande nationen eller staden tydligen blir den som kommer att arrangera tävlingen, har prissummorna till de tävlande drivits upp till orimlig höjd, något som – ifall det blir normerande för framtiden – allvarligt kommer att begränsa möjligheterna för flera av Fides medlemsländer att konkurrera om dessa och liknande arrangemang. Risken är att endast vissa länder och turistorter med helt andra motiv för ögonen än schacksportens bästa kommer att styra utvecklingen inom Fide. Vi menar att det vore rimligt att Fide bestämde de ekonomiska ramarna för arrangemangen och att Fides primära uppgift för övrigt i sammanhanget är att övervaka att tävlingarna genomförs på ett värdigt sätt.

Vi är vidare kritiska till vissa detaljer i de villkor som Fides president angivit i sin skrivelse till federationens medlemsländer. Att till exempel också domarens arvode skall bli föremål för ekonomiska köpslagan mellan de konkurrerande anbudsgivarna är orimligt. Här är det enligt vår mening Fides uppgift att ange riktlinjer för arvodering. Att arrangörslandet skall förbinda sig att publiken inte medför fickschack faller på sin egen orimlighet. För det första är ett sådant förbud omöjligt att kontrollera – utom i länder med en väl utvecklad hemlig polismakt – och för det andra kan det i hög grad ifrågasättas om en sådan bestämmelse bidrar till ett fördjupat intresse för schackspelandet.

Slutligen vill vi ifrågasätta det rimliga i att Fide plötsligt tidigarelagt anbudstidens utgång med en månad. Detta har bland annat för Sveriges del medfört att de påbörjade förberedelserna för anskaffandet av de för arrangemangen nödvändiga penningmedlen inte har kunnat slutföras inom den avkortade tiden.

Sveriges Schackförbund är övertygat om att det genom ovan framförda synpunkter icke enbart talar för sin egen räkning utan också gör sig till tolk för reflektioner som rimligtvis bör ha gjorts även inom andra schackfederationer anslutna till Fide.


Protokollsutdrag 
Sveriges Schackförbunds protokoll 1/1972

§ 23

Ang. världsmästerskapet för män
Ordföranden rapporterade att vissa förberedelser gjorts för att ansöka om att få arrangera VM-matchen mellan Boris Spasskij och Bobby Fischer, men att kostnaderna kommit upp i så stora belopp att det inte fanns någon möjlighet att konkurrera med en del andra arrangörer. Bo Teddy Ladberg, som utfört ett verkligt jättearbete med förberedelserna, hade till centralstyrelsen översänt ett förslag till skrivelse att översändas till Fide, i vilken framfördes en del kritiska synpunkter på arrangemangen av världsmästerskapsmatchen. Skrivelseförslaget föredrogs av ordföranden.

Centralstyrelsen beslöt att till Bo Teddy Ladberg framföra ett tack för hans arbete med förberedelserna. Beträffande skrivelsen beslöts att denna skulle användas vid ett senare tillfälle efter det att reaktionen från de övriga medlemsländerna mot förfaringssättet kunde inregistreras.


Bo Teddy Ladberg (till höger) förbereder en tv-inspelning i Arboga 1972,
sannolikt för det programinslag om Ulf Andersson som han gjorde.
Foto: Reinhold Carlsson / Arboga kommuns fotoarkiv

fredag 27 mars 2020

Tejmur Radjabov kräver en plats

Tejmur Radjabov, VM-kandidaten som förutsåg problemen. Foto: Kirill Merkurjev / Fide

Några av de åtta som ursprungligen var tänkta att vara med i kandidatturneringen hade önskemål om att turneringen skulle skjutas upp, men bara Tejmur Radjabov löpte linan ut och valde att inte ställa upp i Jekaterinburg. Hans farhågor om att coronaviruset skulle förhindra ett ansvarsfullt genomförande av turneringen besannades.

I en intervju på chess.com förklarade Radjabov att han nu kräver att få sin rättmätiga plats i kandidatturneringen. Han tänker konsultera en advokat för att driva den frågan mot Fide. Han vill inte försöka mota bort inhopparen Maxime Vachier-Lagrave från turneringen utan föreslår att den genomförs med nio spelare. En ursäkt från Fides sida vore också på sin plats, menar Radjabov. 

Vladimir Kramnik och andra har föreslagit att Radjabov får en friplats i nästa kandidatturnering och eventuellt ekonomisk ersättning. Kramnik berättade att han tre gånger talade med Fide-ledare och försökte få dem att skjuta upp kandidatturneringen. Det gjorde han två veckor innan, en vecka innan och dagen innan turneringen startade den 17 mars.

Magnus Carlsen tyckte att Radjabov visat måttligt intresse att vara med i kandidatturneringen. Det har Radjabov bemött med uppgiften att han hade ett månadslångt träningsläger med Sergej Karjakin och Vladimir Chuchelov, och att han även fick hjälp av Leimier Dominguez i förberedelserna. Frågan om Radjabovs kandidatplats kräver en lösning.

Det finns läsvärda artiklar om kandidatturneringens avbrott hos Chess.com och Chess24.

Arrangörerna av Norway Chess i Stavanger meddelar att deras superturnering skjuts upp från juni till 3–17 oktober. Tanken att Grenke Chess Classic med Magnus Carlsen och Fabiano Caruana i startlistan börjar om två veckor i Karlsruhe förefaller osannolikt. I en av direktsändningarna under kandidatturneringen berättade Jan Gustafsson att hans ursprungliga plan var att vara på plats i Karlsruhe och Baden-Baden och kommentera, men att han nu inte har en tanke på att åka dit. Arrangörernas har inte uppdaterat sin webbplats på ett bra tag. Det skulle vara mycket överraskande om det inte snart dyker upp ett besked att turneringen är uppskjuten.

* * * * *

Brev från Bent Larsen


Bent Larsen skrev omkring hundra artiklar till Schacknytt under de tjugo år som jag var tidskriftens redaktör. Jag har kvar alla manus med ett undantag: en teoriartikel i nummer 8/1977 med rubriken ”Farväl till Skandinaviskt?” Jag har ett svagt minne av att Bent bad att få tillbaka det manuset därför att teoriöversikten skulle användas i något annat sammanhang.

På den tiden använde man skrivmaskin och Bent plockade nog sällan fram karbonpapper. En gång fick jag dock en karbonkopia och det var när han hade skrivit ett argt brev till dåvarande Fide-presidenten Max Euwe. Det opuset publicerades i Schacknytt. Det handlade om fördelningen av spelarna i två interzonturneringar, om jag minns rätt. Bent menade att den turnering som han placerats i var mycket starkare än den andra.

Häromdan fick jag lust att kolla lite bland följebreven. Då upptäckte jag det på bilden ovan. Bent hade alltså en förhoppning om att få tid att skriva en artikel om influensaepidemin i Linares 1983. Det blev inte något med det, och säkert var det ett mycket milt influensaangrepp jämfört med det som nu gastkramar Spanien.

torsdag 26 mars 2020

Kandidatturneringen avbryts

Fide-presidenten Arkadij Dvorkovitj vid invigningsceremonin i Jekaterinburg.
Foto: fide.com

Fide-presidenten Arkadij Dovorkovitj meddelar på Fides webbplats att kandidatturneringen i Jekaterinburg avbryts och återupptas vid ett senare tillfälle:
Ryska regeringen har idag meddelat att från och med den 27 mars 2020 avbryter Ryssland flygtrafiken med andra länder tills vidare.
Fide kan inte fortsätta turneringen utan garantier för spelarnas och funktionärernas säkra och snabba hemkomst. I denna situation och på grundval av paragraf 1.5 i reglerna för kandidatturneringen, har Fide-presidenten beslutat att avbryta turneringen. Den kommer att fortsätta vid en senare tidpunkt: datum meddelas så snart det är möjligt med tanke på den globala Covid-19-pandemin. Som reglerna föreskriver står resultaten av de sju genomförda ronderna fast, och turneringen kommer att återupptas från och med rond 8.
Det viktigaste nu är att VM-kandidaterna, deras medföljare och turneringens funktionärer kommer hem på ett säkert sätt.

onsdag 25 mars 2020

Kandidatturneringen – rond 7

En hård dag för Jan Nepomnjasjtjij. Foto: Maria Emelianova / Fide

GÖSTA SVENN:
”... reste det svenska landslaget till Buenos Aires för att deltaga i schackolympiaden därstädes. Mitt under tävlingarna bröt kriget ut, vilket inverkade störande på spelprogrammet och missgynnade det svenska laget. Matcherna mellan de länder, som plötsligt kommit i krig med varandra, räknades nämligen utan spel som oavgjorda, 2–2. Det innebar, att deras lag i motsats till de neutrala nationerna fick flera frironder och hade ett betydligt mindre ansträngande program.”

Så skrev Gideon Ståhlberg i Schackspelarens läsebok (1966). Ståhlberg tillägger att ”Tyskland vann en impopulär seger före Polen”. Sverige kom fyra. ”Vi kämpade länge om ledningen men föll tillbaka något i slutronderna”, konstaterar Ståhlberg.

Själv finner jag det aningen märkligt att Ståhlberg orkade bry sig så om det schackliga den gången, låt vara att han skrev ner raderna tjugofem år senare. VM-kandidaterna i Jekaterinburg befinner sig nu i ett (krigs)liknande läge, men när turneringen väl har hunnit halvvägs verkar spelarna ha vant sig vid situationen. Via Tarjei Svensens twitter och chess24.com inhämtar jag att världsmästare Carlsen tycker att det är okej att genomföra turneringen.

Att försvara sig med franskt mot startfältets fransman rönte ingen framgång för ledande Nepo.

Maxime Vachier-Lagrave – Jan Nepomnjasjtjij 
Svart drar

18...c4
Naturligt för att blockera ute vits löpare. Men nu får svart problem, menade MVL i efteranalysen med gänget i Saint Louis. Amerikanerna hade släpat sig upp i svinottan för att kommentera och gjorde det med sedvanlig entusiasm, trots den tidiga timmen over there. Mitt under analysen fick fransmannen flytta på sig eftersom arrangörerna skulle sända en annan intervju. MVL tog sin laptop, sökte upp en skrubbliknande vrå och fortsatte lugnt analysera med Seirawan & Co. MVL menade att 18...Txb1 19.Dxb1 Da6 var en bättre möjlighet för svart.
19.0-0 Tb6 20.Dc2 Th8 21.a4 Ke8 22.Tb4 Sc6


23.f4! Se7
Vit får överväldigande kompensation om kvalitetsoffret antas: 23...Sxb4 24.cxb4 Da6 25.b5 jämte f5 och Lb4. Om svart haft springaren på e7 istället för d7 hade det varit en annan sak, förklarade MVL.
24.Tfb1
Det ivriga 24.g4 råkar på motstöten 24...f5. Här gäller spel på båda flyglar för att komma vidare. Senare blev det en slagväxling på b-linjen, men ingen lättnad för svart för den skull:

Svart drar

32...exf5
Försöket 32...Db6 hade enligt MVL bemötts med en viktig resurs: 33.f6+ gxf6 34.Dh7+ följt av slag på h6 och h-bonden kilar strax i dam. Stockfish är inte så imponerad och menar att svart då kan försvara sig med fxe5 Db1-f5 och Sf8. Däremot dissar motorn svarts ställning efter 33.Da1 (istället för f6+) jämte en fortsättning ungefär som i partiet.
33.Sg3 Db6 34.Sxf5+ Kf8 35.Da1
Inte 35.Da2 på grund av Db3! och damen gräver sig in i vits ställning.
35...De6
Nu fanns inget sting i 35...Db3 eftersom 36.Se3! sätter svarts dam i karantän på damflygeln.
36.Sg3 Dg4 37.Kg2


37...Dxf4
37...g6 vore ett försök att dra nytta av att springaren på g3 är spikad (38.hxg6 h5!), men det följer 38.Da3+ Ke8 39.Dd6! gxh5 40.e6

analys

40...Sf6 41.Db8+ Ke7 42.Dc7+ Kxe6 43.f5+ och svart får ge damen. Eller 40...Sf8 41.f5 h4 42.Db8+ Ke7 43.f6+! Kxf6 44.Dxf8+ Kxe6 45.Dc8+ och damen ryker. Vits springare skyddar hela tiden kungen effektivt, som MVL påpekade. Just det. ”Springaren är kungens bäste vän”, som bloggläsaren minns att Eric Jonsson formulerade fenomenet.
38.Dxa7 Ke7 39.Da3+ Kd8 40.Dd6 g5
Desperation. Men så fort damen lämnar f4 följer ju e6, och annars faller d5 varefter svarts försvar raskt rasar samman.
41.hxg6 h5 42.g7


42...uppg.

Inte alltför mycket social distans här, sammanfattade Yasser Seirawan och syftade då på tabellställningen. Tät toppstrid, onekligen.

Rond 7 (onsdag kl. 12)
Fabiano Caruana – Wang Hao remi   (intervju)
Maxime Vachier-Lagrave – Jan Nepomnjasjtjij 1–0   (intervju)
Ding Liren – Kirill Aleksejenko remi   (intervju)
Anish Giri – Alexander Grisjtjuk remi   (intervju)

Agadmator kommenterar kandidatpartier

Ställningen efter sju ronder:
Maxime Vachier-Lagrave och Jan Nepomnjasjtjij 4,5; Fabiano Caruana, Alexander Grisjtjuk, Anish Giri och Wang Hao 3,5; Kirill Aleksejenko och Ding Liren 2,5 poäng.

Rond 8 (torsdag kl. 12)
Fabiano Caruana – Maxime Vachier-Lagrave 
Wang Hao – Ding Liren 
Jan Nepomnjasjtjij – Anish Giri 
Kirill Aleksejenko – Alexander Grisjtjuk

* * * * *

Inställt. Fide har beslutat att schack-OS, som skulle ha genomförts i Moskva den 5–18 augusti, skjuts upp till nästa år.

tisdag 24 mars 2020

Klart för Grandelius mot Carlsen

Nils Grandelius mötte Magnus Carlsen i Stavanger 2016. Foto: Altibox Norway Chess

Efter att ha slagit ut Marc Andria Maurizzi, Alejandro Ramirez och Johan-Sebastian Christiansen vann Nils Grandelius den uppskjutna matchen mot Nijat Abasov i lättsamma Banter Blitz Cup med säkra 9–4. Här sändningen från Chess24. Det handlar om treminutersblixt utan increment där spelaren som först nått 8,5 poäng vinner matchen. Det ingår i showen att spelarna kommenterar partierna under spel.

Noterbart i denna match: till skillnad från många amatörer försöker dessa stormästare i regel inte vinna stenremiställningar på tid. Det var annars läge för detta i flera partier. I ett tornslutspel med tre bönder mot tre hade Abasov bara ett par sekunder kvar medan Nils hade ett tiotal. Det blev ett remianbud från Nils sida och remi.

Nu stundar den ultimata utmaningen för Nils: i en kvartsfinal väntar en match mot Magnus Carlsen. Förutom träningspartier har de mött varann i ett officiellt blixtparti. Det blev remi i Norway Chess i Stavanger 2016 och där hade Nils initiativet från början till slut. Tornslutspelet med merbonde gick inte att vinna.

Nils Grandelius – Magnus Carlsen 
Vit drar

De tog remi efter ytterligare ett tiotal drag. Här är hela partiet.

Det ligger 50 000 dollar i prispotten i Banter Blitz Cup. Kvartsfinalisterna har säkrat 2 000 dollar, det vill säga motsvarande ungefär 21 000 kronor.

* * * * *

En intressant slutställning

Jan Nepomnjasjtjij och Wang Hao i efteranalys. Foto: Lennart Ootes / Fide

MATTI SVENN:
I Chess24-sändningen tyckte världsmästaren Magnus Carlsen att Wang Hao gav upp partiet mot Jan Nepomnjasjtjij i rond 5 väl tidigt:

Jan Nepomnjasjtjij – Wang Hao 
Slutställningen med svart vid draget

Världsmästaren var inte riktigt klar över hur vit skulle vinna efter t.ex. 43...Kf7 44.Sc4 Kg6 45.Sa5 Kxh6 46.Sxb7 Kg5 47.Sd8 Kf5 48.Sxc6 Ke6 49.Sd4+ Kd5 50.c6 Kd6 51.Kf2 h5

analys

Med datorns hjälp finner man att vit vinner med 52.Ke2! (eller 52.Ke3), t.ex. 52...f5 53.Kd3 Kc7 54.Kc4 Kd6 55.Sxf5+ Kxc6 56.Kb4 Kb6


och nu det fina tempodraget 57.a3! (Inte 57.a4? Kc6, se nedan) 57...Kc6 58.a4 Kb6 59.a5+ Kc6 60.Kc4 och a6-bonden faller.

Däremot spelar man bort partiet med 52.Kf3? på grund av 52...f5!, till exempel 53.Ke3 (53.Kf4 h4!) 53...Kc7 54.Sxf5 Kxc6 och Nalimovs slutspelsbas signalerar remi. Vit kommer inte vidare efter 55.Kd3 Kb5 56.Kc3 Ka4 57.Kb2 Kb4 58.a3+ Ka4 59.Ka2 Kb5 60.Kb3 Ka5 61.a4 Kb6 62.Kb4 Kc6


Till exempel 63.Kc4 (63.Ka5 Kb7) 63...Kb6 64.Sh4 Kc6! (men absolut inte 64...Ka5? 65.Kb3 Kb6 66.Kb4) eller 63.a5 Kd5 64.Sh4 Kc6 65.Kc4 Kd6.

måndag 23 mars 2020

Kandidatturneringen – rond 6

Anish Giri vann sitt första parti i en kandidatturnering. Foto: Maria Emelianova / Fide

MATTI SVENN:
Jan Nepomnjasjtjij är i zonen, ingenting tycks stoppa honom för tillfället, varken motspelare eller en mindre förkylning. Inför andra vilodagen leder han med 1 poäng, han ligger på plus 3 som är mycket starka papper. Det var nog inte många som trodde det på förhand. Betydligt sämre går det för favorittippade Ding Liren som har minus 2 efter dagens rond. Man får säga att kinesen blev utpreppad av Nepo. Allt gick som på räls för ryssen som vit i Spanskt fram till följande ställning:

Jan Nepomnjasjtjij – Ding Liren 
Svart drar

32...Ta5! 33.Dc6
Det objektivt bästa är slutspelet efter 33.f3 Txd5 34.fxg4, till exempel 34...Tb7 35.Sf4 Td6 36.Sxh3 med goda vinstchanser för vit.


33...Tc5?
En Ding Liren i absolut toppform hade kanske hittat 33...Txb6! 34.Txb6 Dxe2 35.Tb8 Te5!! och matthotet på e1 räddar svart.

analys

Till exempel 36.Txd8+ Kh7 och vit blir tvungen att ge tillbaka tornet antingen med 37.Th8+ Kxh8 38.Dc8+ Kh7 39.Dxh3+ Kg6, eller 37.Tg1 Dxf2 38.Th8+ Kxh8 39.Dc8+ Kh7 40.Dxh3+ Kg6 41.Dg4+.

Efter partidraget hann vit säkra sin ställning med 34.De8+ Kh7 35.Sg1


och efter 35...Txb6 36.Dxd8 Txb2 37.Txb2 Tc1 38.Dh4+ Dxh4 39.gxh4 Td1 40.f3 var segern i hamn.

Nu får Nepo en välkommen vilodag för att kurera sig från sin lätta förkylning.

Kirill Aleksejenko gjorde rondens mest oväntade drag när han spelade mot Anish Giri i den här ställningen.

Kirill Aleksejenko – Anish Giri 
Vit drar

38.Dd7?
Han borde ha tagit tillbaka bonden med 38.Dxb7 (på 38...a4 följer ju 39.Da8+). Aleksejenko fick slita med minusbonde i 55 drag och just när remin verkade vara ett faktum begick han ett ödesdigert misstag.

Vit drar

89.Sd3?
Vit räddar sig med 89.Sh1+ Kxh4 (eller 89...Kg2 90.Kf4) och 90.Kf4.
89...Sd5+ 90.Kd4 Sf4 91.Sc5 Kxh4 92.Ke3 Kg3 93.Sb3 Se6


94.Sd2 f4+ 95.Ke2 Sg5 96.Kf1 f3 97.Kg1 f2+ 98.Kf1 f5 99.uppg.

Det var Giris första vinst på 20 kandidatpartier (2016: 14 remier; 2020: 4 remier, 1 förlust och 1 vinst).

Fabiano Caruana kom som vanligt väl förberedd och skaffade sig en viss fördel, men Alexander Grisjtjuk höll ihop det hela trots att han i sedvanlig tidsnöd fick följande överraskning mot sig:

Alexander Grisjtjuk – Fabiano Caruana 
Svart drar

35...c5! 36.Dd3
Men inte 36.dxc6 Le6! och svart vinner pjäs.
36...g6 37.g4 Kg7 38.Kg2 Sc7 39.Dc3+


Ryssen lyckades byta dam och hålla slutspelet.

MVL var inte nöjd med sitt spel i dag utan väldigt glad för remin som han fick genom att offra bonde för att uppnå en blockadställning i slutspelet. Wang Hao försökte en god stund men hittade inget sätt att bryta igenom.


Jan Nepomnjasjtjij har en enpoängsledning efter sex ronder.
Foto: Lennart Ootes / Fide

Rond 6 
Alexander Grisjtjuk – Fabiano Caruana remi   (intervju)
Kirill Aleksejenko – Anish Giri 0–1   (intervju)
Jan Nepomnjasjtjij – Ding Liren 1–0   (intervju)
Wang Hao – Maxime Vachier-Lagrave remi   (intervju)

Sändning från Chess24 med kommentarer av bland andra Nils Grandelius
Agadmator kommenterar kandidatpartier

Ställningen efter sex ronder:
Jan Nepomnjasjtjij 4,5; Maxime Vachier-Lagrave 3,5; Fabiano Caruana, Alexander Grisjtjuk, Anish Giri och Wang Hao 3; Kirill Aleksejenko och Ding Liren 2 poäng.

Rond 7 (onsdag kl. 12)
Fabiano Caruana – Wang Hao 
Maxime Vachier-Lagrave – Jan Nepomnjasjtjij 
Ding Liren – Kirill Aleksejenko 
Anish Giri – Alexander Grisjtjuk

söndag 22 mars 2020

Kandidatturneringen – rond 5

Jan Nepomnjasjtjij besegrade Wang Hao och det blev ett handslag.
Foto: Maria Emelianova / Fide

JESPER HAMARK:
I går tvingades Jan Nepomnjasjtjij slita länge och ont ...

Fabiano Caruana – Jan Nepomnjasjtjij 
Vit drar

… och kanske hade det varit förgäves om Fabiano Caruana valt 31.Dd4 istället för det olycksaliga 31.Df3 – se gårdagens inlägg.

I dag satt Nepo på rätt sida, med egna kungen långt ifrån den hemska h6-bonden.

Jan Nepomnjasjtjij – Wang Hao 
Vit drar

Wang har samma uppgifter som Nepo i går: undvika att bli matt, inte bli av med bonden på h7.
28.c4!? dxc4 29.bxc4 Kg8
29…Sxc4? 30.Sxc4 Dxc4 31.Dh2! och dam och bonde samarbetar perfekt (31.Dg3? Dc1+ 32.Kg2 Dxh6).

analys

Exempelvis 31…Dg8 32.Dd6 Df7 33.Dd8+ Dg8 34.Dxf6+ Dg7 35.Dxg7 matt.
30.Dh2 Kf7 31.c5 Sb5 32.Db8


32…Dd7?
32…Sxd4! behåller jämvikten efter 33.Dh8 Ke7! 34.Dxh7+ Df7.

analys

Just här kan svart leva utan bonde h7. 35.Dh8 Df8! 36.Dh7+ Df7.
Att roffa åt sig bönderna på andra flygeln är möjligen en bättre chans för vit: 33.Dxb7+ De7 34.Dxa6 De4!

analys

Svart har motspel men om det räcker till remi är en öppen fråga. Vit hinner i vilket fall inte ta på h7: 35.Da7+ Ke6 36.Dxh7 Sf3+ 37.Kf1 Sd4!


Trefaldig upprepning väntar på endera sidan av brädet.
33.Dh8
Starten på en forcerad och svårfunnen variant.
33…Ke6 34.f4!


Hotet f4-f5 är dödligt.
34…Sxd4 35.Dg8+! Df7 36.Dc8+
En repetition som inte ändrar något.
36…Dd7 37.Dg8+ Df7 38.Dd8!


38…Dd7
Eller 38…Sb5 39.Dc8+ Ke7 40.f5!.
39.f5+! gxf5 40.gxf5+ Sxf5 41.Dxd7+ Kxd7 42.Sxf5 Ke6 43.Se3


43...uppg.

Anish Giri körde över Fabiano Caruana. Studiofolket hade räknat ut amerikanen och möjligen gjorde Giri detsamma. Slarvade gjorde han hur som och Caruana räddade remin.

Maxime Vachier-Lagrave försvarade sig med en superskarp variant i Najdorf mot Kirill Aleksejenko. Fransmannens öppningsförberedelser var utsökta och hans minne gott. Sluggerfesten slutade i remi, såsom Vachier-Lagrave räknat ut på kammaren. Fischer Random i nästa VM-cykel, någon?


Ding Liren och Alexander Grisjtjuk. Ding gladde sig åt ett hotellrum där han
kan öppna fönstret. Foto: Maria Emelianova / Fide 

Eurasiens främste på surmulna oneliners, Alexander Grisjtjuk, fick inte ut något mot Ding Liren. Kinesen sken som en sol efter partiet. Inte för remin, utan för att han bytt hotell. Ding har 1,5 poäng upp till Nepomnjasjtjij och som jag tolkar Vachier-Lagrave kan avståndet vara uppätet redan på onsdag.

– Nepo spelar snabbt och kommer bli straffad, sa fransmannen efter dagens minnesuppvisning.

Rond 5
Anish Giri – Fabiano Caruana remi 
Alexander Grisjtjuk – Ding Liren remi   (intervju)
Kirill Aleksejenko – Maxime Vachier-Lagrave remi   (presskonferens)
Jan Nepomnjasjtjij – Wang Hao 1–0

Agadmator kommenterar kandidatpartier

Ställningen efter fem ronder: 
Jan Nepomnjasjtjij 3,5; Maxime Vachier-Lagrave 3; Alexander Grisjtjuk, Fabiano Caruana och Wang Hao 2,5; Kirill Aleksejenko, Anish Giri och Ding Liren 2 poäng.

Rond 6 (måndag kl. 12)
Alexander Grisjtjuk – Fabiano Caruana 
Kirill Aleksejenko – Anish Giri 
Jan Nepomnjasjtjij – Ding Liren 
Wang Hao – Maxime Vachier-Lagrave

lördag 21 mars 2020

Kandidatturneringen – rond 4

Alexander Grisjtjuk och Maxime Vachier-Lagrave i efteranalys.
Foto: Maria Emelianova / Fide

JESPER HAMARK:
I torsdagens möte med Fabiano Caruana ruskade en eländig Ding Liren på huvudet. Svårt pressad gick Ding mot tredje förlusten i rad. Jag led med kinesen och tänkte på mästarelitklassen i Umeå 2003.

Efter sex inledande förluster ringde jag hem till Göteborg och en tjej jag träffat bara ett par gånger men blivit dödligt förälskad i. Telefonkiosksamtalet blev kort: hon ville inte ses mer och jag cyklade till övernattningslägenheten i Ålidhem för att bli full. Att TV inte ingick i möblemanget hade jag förstått vid ankomst, nu gick det upp för mig att det inte fanns någon korkskruv. Inget att öppna vinet med. För sent att knacka på hos grannarna. Jag grät på hallgolvet.

Ding slutade ruska på huvudet, försvarade sig heroiskt och besegrade omsider Caruana. I Umeå lyckades jag till slut pressa ner korkhelvetet med en kniv, andra veckan gick jag plus och sju år senare blev jag och hon som inte ville ses ett par. Näste världsmästare kommer från Kina.

Förr, ganska nyss, kunde stormästarna byta av pjäser med gott hopp om remi. Idag gav amerikanen Caruana Jan Nepomnjasjtjij en lektion i den nya tidens regler.

Fabiano Caruana – Jan Nepomnjasjtjij 
Vit drar

16.h4
Bondemarschen som hotar att göra alla slutspel obekväma för försvararen.
16…Txc1 17.Txc1 Tc8 18.h5 Txc1+ 19.Dxc1


19…Dc8
19…gxh5 för att slippa vits räliga bonde på h6 räcker inte för att hålla balansen. Efter 20.d5 kan svart knappast spela det underminerande e7-e6 och e6xd5, diagonalen b1–h7 blir alltför farlig.
20.h6 Lf8
Yasser Seirawan lutade åt att svart borde fortsatt avbytesstrategin med 20…Dxc1+ 21.Lxc1. Men efter 21…Lf8 (21…Lh8 22.e5!) 22.d5 är problemet löparen på f8.

analys

Svart måste spela e7-e6 för att ge den luft, men utan understöd från en dam eller löpare på c8 är priset förstörd bondeställning.
21.d5 e6
och nu satte Caruana stopp för dambytet med
22.Sc3


Åtta drag senare hade ytterligare två pjäspar bytts av men utan att Nepos uppgift blivit enklare.

Vit drar

Här finns 31.Dd4!.
31…Ke8? vinner underbara 32.Dh8+ Kd7

analys

33.Da8!! (Men inte 33.Dxh7? Dxd5. Med damen offside kommer vit inte undan remischackar.) Svarts dam kan inte samtidigt täcka fälten a7, b7 och c6. 

Bättre är 31…Ke7! 32.De4+ Kf8! (Om 32…Kd7 så 33.Dg4+ f5 [33…Kc7 34.Dc4+] 34.Dd4!)

analys

33.Ld4! (Hotar 34.Lg7+ och 35.De8 med matt.) 34...Db5!. Drömställning för vit, menade Seirawan & co dock utan att hitta något avgörande.

Istället drog Caruana 31.Df3? bara för att se sin dam instängd efter 31…De1+ 32.Kg2 f5!


Om vits dam stått någon annanstans, var som helst nästan, hade f7-f5 utgjort en avgörande försvagning. Nu måste e3-löparen flytta för att aktivera damen. Men efter 33.g4 Db1! 34.Ld4 Kf7 35.De3 De4+!


... hade ryssen löst alla problem och Caruana var den som fick jobba för remin.

Alexander Grisjtjuks vanvettiga tidsförbrukning tvingade honom att spela snabbt när eftertanke krävdes. Maxime Vachier-Lagrave fick chansen och bommade.

Maxime Vachier-Lagrave – Alexander Grisjtjuk
Vit drar

Fransmannen gjorde det naturliga 30.La3+ och Grisjtjuk kom undan komplikationerna med ett blått remiöga. Efter 30.Te4! b5 31.Txc4! bxc4 32.Txf7+ Ke8 33.Txc7

analys

… kan svart ge upp eller invänta Se6, Lg5 och Te7 matt. Segare är 30…Le6! 31.Sxe6 fxe6 32.Lg5+ Ke8

analys

33.Tf3!
Enda draget.
33.Tf2? (33.Tf1?? Sc3 och svart vinner.) 32…Sc3 34.Tef4 b5 35.Tf7 Se4!

analys

Gaffelhotet tvingar vit att ta ut remischackar på sjunde raden: 36.Te7+ Kd8 37.Tff7 Sxg5 38.Td7+ osv.
33…Sc5 34.Tef4 (med hotet Tf4-f7xg7) 34…b5 35.Tf7 Se4

analys

36.Lh4!
Med tornet på f3 istället för f2 kan löparen lugnt backa och svart ge upp. ”Ultra-deep”, var Maurice Ashleys omdöme.

Även övriga två partier slöt fredligt. Wang Hao hade visst tryck men Kirill Aleksejenko höll emot. Ding spelade en relativt händelsefattig remi som vit mot Anish Giri. Kinesens väg mot turneringsseger är inte spikrak.

Rond 4
Fabiano Caruana – Jan Nepomnjasjtjij remi   (intervju)
Wang Hao – Kirill Aleksejenko remi   (intervju)
Maxime Vachier-Lagrave – Alexander Grisjtjuk remi   (intervju)
Ding Liren – Anish Giri remi   (intervju)

Agadmator kommenterar kandidatpartier

Ställningen efter fyra ronder:
Jan Nepomnjasjtjij, Maxime Vachier-Lagrave och Wang Hao 2,5; Alexander Grisjtjuk och Fabiano Caruana 2; Kirill Aleksejenko, Anish Giri och Ding Liren 1,5 poäng.

Rond 5 (söndag kl. 12)
Anish Giri – Fabiano Caruana 
Alexander Grisjtjuk – Ding Liren 
Kirill Aleksejenko – Maxime Vachier-Lagrave 
Jan Nepomnjasjtjij – Wang Hao